top of page

Detail of Services

รายละเอียด การบริการ / Detail of services
บริหารทรัพย์สิน และอาคาร (นิติบุคคลอาคารชุด หรือ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร)
Juristic Person Management (Juristic Condominium & Housing Estate)

 

    1.  การบริหารอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก  ศึกษาความต้องการ  และกำหนดกรอบ
       Property & Facility Control

    - วิเคราะห์งบประมาณโครงการ เพื่อวางแผนการบริหารทางการเงิน

    - จัดเตรียมระบบงานเอกสารสำคัญ เพื่อประกอบการบริหาร

    - ศึกษาความต้องการของผู้ที่พักอาศัยในชุมชน เพื่อการปรับปรุงพัฒนา

    - ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของโครงการ

    - จำนวนบุคลากรที่เหมาะสม ตามภารกิจและขนาดของโครงการ เพื่อ
    - ประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับงบประมาณ

 

    งานบริการผู้พักอาศัย หรือเจ้าของร่วม
    Co-owner and Community Services Arrangement

    - การประชาสัมพันธ์  การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารแก่ผู้อาศัย

    - การบริหารงานบุคลากร,งานบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับฯ

    - การจัดประชุมสามัญประจำปี  ประจำเดือน และรายงานการประชุม

    - การรักษาความปลอดภัย, ความสะอาด  สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย

    - ควบคุมและบริหารสัญญาบริการ  การจัดจ้างที่จำเป็นต่อการพักอาศัย ให้เกิดความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด
    - ควบคุมและตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางให้เกิดความสวยงาม  สะอาด  ปลอดภัย  และพร้อมบริการอยู่เสมอ

    - จัดกิจกรรมร่วมระหว่างผู้พักอาศัย  เพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีในโครงการที่พักอาศัย

   
    2.  งานบริการจดทะเบียนนิติบุคคล นิติบุคคลอาคารชุด  / นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
    - จัดทำบัญชีทรัพย์สิน รายการสาธารณูปโภค / รายการบริการสาธารณะ
    - ยกร่างข้อบังคับและกฎระเบียบของหมู่บ้านโดยความเห็นชอบของเจ้าของโครงการ
    - จัดทำหนังสือแจ้งผู้ซื้อและสมาชิกหมู่บ้านเพื่อเตรียมการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
    - จัดทำเอกสารเตรียมการประชุมใหญ่ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่ 
    - ดำเนินการประชุมเจ้าของรวม
    - จัดทำรายงานการประชุม และจัดทำเอกสารยื่นจดทะเบียน

    3.  งานบัญชีและการเงิน (การตรวจสอบและควบคุม)
    Accounting and Financial Management

    - จัดทำแผนการใช้งบประมาณประจำปี

    - วิเคราะห์และประเมินผลการใช้งบประมาณพร้อมกำหนดแนวทางแก้ไข

    - จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย งบการเงิน และปิดประกาศให้รับทราบ

    - ออกใบแจ้งหนี้จัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆและออกใบเสร็จรับเงินพร้อมติดตามทวงหนี้ที่ค้างชำระ

    - ปิดงบดุลบัญชีตามมาตรฐานทางบัญชี เพื่อจัดส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นรายปีและรายงานต่อที่ประชุมใหญ่

    - ควบคุมดูแล เปรียบเทียบรายรับ รายจ่าย กับงบประมาณรับ-จ่ายราย

    4.   บริการคำปรึกษากฎหมาย ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
    - ปรับปรุง แก้ไข และให้คำปรึกษา ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร ภายใต้ กฎหมายพระราชบัญญัติอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช 2552
    - แก้ปัญหา อันเกี่ยวกับกฎหมาย นิติบุคคลอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร (ทั้งนี้ไม่รวมการดำเนินคดีซึ่งดำเนินการโดยทนายความ)

 

    5.  บริหารงานวิศวกรรม
    Engineering Management

    - ตรวจสอบให้คำแนะนำ บำรุงรักษาในการปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในโครงการ หรือระบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมจัดเก็บระบบข้อมูลต่างๆจัดทำแนวทางคู่มือในการตรวจสอบ  เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือซ่อมบำรุง

    - ควบคุมดูแล บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพปกติ และได้มาตรฐานของ สวท.ตลอดจนจัดทำแนวทางและมาตรการ การประหยัดพลังงาน  เพื่อลดค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลฯ

    - ควบคุม ดูแล และบำรุงรักษาระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานของการประปานครหลวงและมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย   

    - ควบคุมดูแล บำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารทุกประเภท ให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต  และทรัพย์สินของผู้พักอาศัย 

    - จัดเก็บเอกสารสำคัญของระบบ กำหนดตารางตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆรายวัน รายเดือน  รายปี และทำการตรวจเช็คตามรอบระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ  รวมถึงจัดทำประวัติเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ
    - ออกแบบอาคาร และการก่อสร้าง
    - ที่ปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง

ะ.png
bottom of page